กรรมการบริหาร

นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ


นายประจง โภคสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ | ผู้จัดการโรงงาน


นายประวิทย์ โภคสวัสดิ์ กรรมการ


นางศิริพิณ ทรงเกียรติศักดิ์ กรรมการ


นายยง เอี่ยมอุตมะ กรรมการ


นายเอนกชัย ศิริคูณ กรรมการ


นายณัฐดนัย โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน


นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน


นางสาวอรัมภา ทรงเกียรติศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี


นายชัยวัฒน์ โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ