นโยบายบริษัท

เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำตาลมาตรฐาน ด้วยการใส่ใจคุณภาพชีวิตของชุมชน

เป้าหมายองค์กร

สหเรือง เป็นองค์กรชั้นนำด้านการผลิตน้ำตาลคุณภาพ และไฟฟ้าชีวมวลจากอ้อย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ส่งเสริมพัฒนาการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ และผลผลิตสูงสุด เพื่อความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องในชุมชนโดยรอบ

แผนงานขององค์กร

1. พัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และไฟฟ้าชีวมวลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. ศึกษา สรรหา และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในทุกกระบวนการผลิต และการบริการ

4. ปรับปรุงวิธีการ และส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

5. ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตอ้อยคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน