ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ

โครงสร้างงานของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ แบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้คือ

1. งานด้านส่งเสริมวัตถุดิบ (ฝ่ายไร่)

“พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์” นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของงานส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ และให้เพื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยมีอาชีพที่ดีที่ยั่งยืน ด้วยพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกอ้อยกว่า 240,000 ไร่ ภายในจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง พร้อมทั้งการ ดูแลสมาชิกชาวไร่กว่า 10,000 ราย ด้วยทีมงานคุณภาพทั้งทีมผู้บริหารฝ่ายและเจ้าหน้าที่นักเกษตร ที่ทำหน้าที่ ในการกระจายความรู้และให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยคุณภาพทั้งทางด้านการเผยแพร่องค์ความรู้การบริหาร จัดการไร่อ้อยเพื่อนำทางไปสู่การได้มาซึ่งอ้อยคุณภาพดี การให้บริการด้านสินเชื่อในด้านต่างๆกับสมาชิก ชาวไร่อ้อยของโรงงาน้ำตาลสหเรือง พร้อมทั้งการบริการด้านเอกสารสัญญาต่างๆ

โดยมีการแบ่งการส่งเสริมออกเป็นเขตส่งเสริมต่างๆ จำนวน 9 เขต โดยมีพื้นที่ดังนี้
1.1 เขตส่งเสริมที่ 1 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 30,709 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 1,796 ราย
1.2 เขตส่งเสริมที่ 2 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 30,495 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 1,233 ราย
1.3 เขตส่งเสริมที่ 3 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 32,525 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 1,726 ราย
1.4 เขตส่งเสริมที่ 4 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 35,045 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 1,557 ราย
1.5 เขตส่งเสริมที่ 5 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 21,811 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 2,384 ราย
1.6 เขตส่งเสริมที่ 6 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 20,271 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 758 ราย
1.7 เขตส่งเสริมที่ 7 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 11,831 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 237 ราย
1.8 เขตส่งเสริมที่ 8 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 32,311 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 1,395 ราย
1.9 เขตส่งเสริมที่ 9 มีพื้นที่ในการดูและทั้งหมด จำนวน 22,458 ไร่ สมาชิกลูกไร่จำนวน 807 ราย

ทางฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบยังเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการสมาชิกชาวไร่ โดยมี สำนักงานเขตส่งเสริมในพื้นที่ 2 แห่งคือ 1. สำนักงานเขตส่งเสริม ที่ 5 ดงหลวง
    ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 2 บ้านเปียด ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
2. สำนักงานเขตส่งเสริม ที่ 4 และ 9 เลิงนกทา
    ตั้งอยู่เลขที่ 267/4 หมู่ที 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เขตส่งเสริมแบ่งออกเป็น 9 เขต

2 งานด้านพัฒนาวัตถุดิบ

เป็นส่วนงานที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ พัฒนาและจัดสรรพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในการปลูก ในแต่ละพื้นที่ของเขตส่งเสริมที่โรงงานมีการส่งเสริมอยู่ พร้อมทั้งมีศูนย์ชีววิทยาที่มีการวิจัยค้นคว้าและสนับสนุน การกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติปราศจากการใช้สารเคมี การเพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูอ้อยเพื่อส่งต่อ ให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยของโรงงาน และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของส่วนงานพัฒนาวัตถุดิบคือ การปลูกอ้อยคุณภาพซึ่งเป็นแปลงสาธิตและแปลงปลูกอ้อยเข้าสูงโรงงานมากกว่า 2,000 ไร่ โดยส่วนงานพัฒนาวัตถุดิบนั้นมีการแบ่งงานด้านต่างๆออกเป็นแผนกดังนี้

2.1 งานด้านแปลงอ้อยและงานด้านพันธุ์อ้อย มีหน้าที่ในการจัดสรรอ้อยพันธุ์คุณภาพ เพื่อที่จะกระจายให้กับสมาชิกขาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลสหเรือง ได้รับอย่างทั่วถึง และเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก ส่วนงานด้านแปลงอ้อยมีหน้าที่ ในการจัดทำแปลงสาธิตในการทดลองพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการส่งเสริม พร้อมทั้งเป็นแปลงขยาย พันธุ์อ้อยเพื่อจัดส่งสู่สมาชิกชาวไร่อ้อยเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ คุณภาพดีและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการ เพาะปลูก นอกจากนี้แล้วทางฝ่ายยังทำหน้าที่ในการปลูกอ้อยคุณภาพดีส่งเข้าสู่โรงงานจากแปลงปลูกของ โรงงานเองด้วยพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่ โดยปัจจุบันนี้โรงงานน้ำตาลสหเรืองได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกชาวไร่ ปลูกอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานหลากหลาย สายพันธุ์ เช่น อ้อยพันธุ์ทอง5 ขอนแก่น3 K99-72 เป็นต้น

อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 5 เดิมคือ โคลน 90-2-318 เป็นอ้อยที่ได้จากการผสมข้ามแบบ Polycross โดยมีโคลนพันธุ์ 87-2-1033 (อู่ทอง 1 X อีเหี่ยว) เป็นแม่พันธุ์ ในปี 2533 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ผ่านการคัดเลือกการประเมิน ผลผลิตและทดสอบพันธุ์ในเขตปลูกอ้อยภาคกลาง ลักษณะเด่น
- ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง
- มีการไว้ตอดี
- จำนวนลำต่อกอมาก
- ทรงกอตั้งตรง ล้มยาก

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นผลงานการปรับปรุงพันธุ์ของนักวิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อสร้างอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีค่าความหวานมากกว่า 12 ซีซีเอส และเหมาะที่จะใช้ปลูกในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเด่น
- ให้ผลผลิตต่อไร่สูง
- ไม่ออกดอก ทำให้น้ำหนักและความหวานไม่ลดลง
- กาบใบหลวม ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย

2.2 งานด้านช่าง,ซ่อมบำรุง,เครื่องมือจักรกล ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนับวันจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด บวกกับปัญหาทางด้านแรงงาน ภาคการเกษตรที่รุมเร้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการคิดหาวิธีใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการ ทุ่นแรงทุ่นเวลาในการทำการเกษตร หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของฝ่ายพัฒนาวัตถุดิบคือ การเป็นศูนย์กลาง ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมทั้งการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเป็นอุปกรณ์ ต้นแบบให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อย เพื่อจะได้เป็นการลดต้นทุน และลดปัญหาด้านแรงงาน

2.3 งานด้านศูนย์ชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูอ้อย) การกำจัดศัตรูพืชนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี ทั้งการใช้สารเคมี การเขตกรรม และการกำจัดศัตรูพืชด้วยชีวะวิธี (วิธีธรรมชาติ) งานทางด้านศูนย์ชีววิทยามีหน้าที่วิจัยค้นคว้าและสนับสนุนการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ปราศจากการใช้สารเคมี ห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูอ้อยมีหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงแมลงกำจัด ศัตรูอ้อย ขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่าย อาทิเช่น แตนเบียนโคทีเชีย แมลงหางหนีบให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยเพื่อเป็น การควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนกอ พร้อมทั้งเป็นอีกศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญในการกำจัดศัตรูพืชด้วยชีวะวิธี ให้กับผู้สนใจ