คุณภาพมาตรฐาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำตาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า

GMP : Good Manufacturing Practices คือ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือ ข้อกำหนด
พื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้
สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Piont คือ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือ ข้อกำหนด
พื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้
สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

ISO 14001 : 2004 : Environmental Management คือ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมตั้งแต่
การออกแบบ การตลาด การผลิต ตลอดจนการส่งมอบให้ลูกค้าและบริการ
โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจนรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ISO 9001:2008: Quality Management คือ
ระบบการบริหารงานที่ จะช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการขององค์กรครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนของกระบวนการคือ
การติดต่อขายสินค้า การจัดซื้อเรื่อยไปจนถึงการผลิต การตรวจสอบ
ขั้นตอนสุดท้ายและการจัดส่ง

ฮาลาล หมายความว่า การผลิต การให้บริการ
หรือการจำหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา

มอก. เป็นคำย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) แล้วว่ามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพ

อย. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั่น ๆได้ผ่านการ
พิจารณาด้านประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์
การผลิตและการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นของ อย. แล้ว