การรักษาสิ่งแวดล้อม

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำตาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า

1. คุณภาพอากาศ

- ควบคุมการระบายมลสารจากโรงงานให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมฝุ่นละอองก่อนปล่อยออกจากระบบ
- มีระบบดักเถ้าด้วยน้ำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเถ้าจากห้องเผาไหม้
- สายพานลำเลียงเป็นระบบปิดคลุม เพื่อลดการฟุ้งกระจายระหว่างการลำเลียง
- มีการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งเถ้า ก่อนขนส่งเถ้าไปยังลานกอง
- ติดตั้งโครงตาข่ายรอบบริเวณกองเก็บชานอ้อย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ภายในพื้นที่โรงงานและภายนอกโรงงานปีละ 2 ครั้ง

2. น้ำ

- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดแล้วให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดโดยไม่ปล่อยออก
  สู่ภายนอกโรงงาน
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน
- นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากบ่อบำบัดสุดท้ายกลับมาใช้ใหม่ เช่น รดน้ำต้นไม้/แปลงอ้อยบริษัท

3. เสียง

- ติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด (บริเวณที่มีเสียงดัง) เช่น การปิดครอบ, การใช้วัสดุดูดซับเสียง
- กำหนดให้พนักงานต้องใส่ที่ครอบหู Ear Muff หรือปลั๊กอุดหู Ear plug ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า
  85 เดซิเบล (เอ)
- จัดทำป้ายสัญลักษณ์ บ่งชี้ในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)
- กำหนดให้มีการดูแลต้นไม้ในเขตพื้นที่โรงงานไว้และปลูกเพิ่มเติมรอบแนวเขตโรงงานทั้งหมด เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่น
  และระดับเสียงรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ
- จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

4. การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

1. ขยะทั่วไป
   - แยกประเภทและรวบรวมใส่ถังโดยเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่นำไปกำจัด
2. กากของเสียจากกระบวนการผลิต
   - ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548)

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน

- มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่โรงงานรัศมี 3 กิโลเมตร
- จัดให้มีการศึกษาดูงานจากภายนอกตามความเหมาะสม
- เผยแพร่ข้อมูล ผลการตรวจสอบต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ให้กับชุมชน
  และสถานณีอนามัยในพื้นที่
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนและหน่วยงานภายนอกบริเวณรอบๆโรงงาน