การจัดการพลังงาน

โรงงานสหเรืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการพลังงาน มาเป็นเวลานาน และได้มีการลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533
ณ ปัจจุบันโรงงานมีกำลังผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยในฤดูหีบอ้อยที่ 27 MWh เพื่อใช้ในโรงงานและยังเหลือพอที่จะสามารถส่งจ่ายเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อไปยังชุมชนใกล้เคียงได้อีก
ส่วนหนึ่ง นอกจากนั้นเรายังมีพลังงานไอความร้อนที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตได้อีกด้วย
เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

โรงงานสหเรืองได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับโรงงานควบคุมดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
กับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทฯจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

4. บริษัทฯถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับ
ที่ต้องให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

5. บริษัทฯจะให้การสนับสนุน ด้านทรัพยากร,ด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม
และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6. บริษัทฯจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
โดยผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน