ร่วมงานกับสหเรือง

ร่วมเป็นหนึ่งกับครอบครัวน้ำตาลสหเรืองได้ที่นี่

ตำแหน่งที่รับสมัคร

วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อ 1 อัตรา

วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อ 1 อัตรา

วุฒิการศึก:วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร

คุณสมบัติ:

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-มีความรู้และทักษะในการควบคุมหม้อไอน้ำ

รายละเอียดงาน:

-ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-อำนวยการ วางแผน จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนในการใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-จัดให้มีการตรวจทดสอบเพื่อปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำตามที่กฎหมายกำหนด

-ควบคุมการแก้ไข และซ่อมแซมหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

-สั่งการหยุดการใช้งานหม้อน้ำทันที เมื่อพบข้อบกพร่องของหม้อน้ำซึ่งจะเป็นสาเหตุที่เกิดอัตรายร้ายแรง และแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงานทราบทันที

-รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฎิบัติหน้าที่

สวัสดิการ:

-บ้านพัก น้ำ และไฟฟ้าฟรี

-ชุมฟอร์ม รองเท้า และอุปกรณ์ Safety

-วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี

-ประกันสังคม กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ

-โบนัสปีละ 1 ครั้งตามผลประกอบการ

-ปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง

-ทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน

-เงินเยี่ยมไข้เมื่อนอนโรงพยาบาล และคลอดบุตร

-เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต รวมไปถึงบิดา มารดาและบุตร

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. ที่ฝ่ายบุคคล บริษัท สหเรือง จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม