การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

29 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

บริษัท สหเรือง จำกัด ส่งตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE สหเรือง เข้าประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานต้นแบบ

ในครั้งนี้บริษัท บริษัท สหเรือง จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER NOE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ประเภทชมรม TO BE NUMBER NOE ในสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานต้นแบบ