การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

18 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.12.00 น. 

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลสหเรือง จำกัด  โดยนายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน และทีมงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดการมลพิษเพื่อป้องกันการเกิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน และหาวิธีการแก้ไขปัญาหา เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน