พิธียกเสาเอกโครงการขยายกำลังผลิตโรงงานน้ำตาลสหเรือง

28 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 9:09 น. ณ ข้างโรงงานน้ำตาลสหเรือง 

พิธียกเสาเอกโครงการขยายกำลังผลิตโรงงานสหเรือง(แห่งที่2)