บริษัท สหเรือง จำกัด มอบหน้ากากอนามัยให้กับหมู่บ้าน ในจังหวัดมุกดาหาร

13 เมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563

บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันสหเรือง เป็นตัวแทนบริษัท มอบหน้ากากาอนามัย ให้กับหมู่บ้านในจังหวัดมุกดาหาร อาทิ บ้านป่าหวาย บ้านดาคำ และบ้านหนองหอย หมู่บ้านละ 200 ชิ้น เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID-19 ในครั้งนี้