ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดวงมณีศรีแก้วประจำปี 2563

21 มิถุนายน 2563

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 

นายชัยวัฒน์ โภคสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ พร้อมครอบครัว และพนักงาน เป็นตัวแทน บริษัท สหเรือง จำกัด 

เป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำ ณ วัดดวงมรีศรีแก้ว บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร ยอดเงินที่ถวาย จำนวนเงิน 260,249 บาทถ้วน