อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ(CPR)ให้กับพนักงาน ประจำปี2563

21 กันยายน 2563

บริษัท สหเรือง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ(CPR)ให้กับพนักงาน                                อีกทั้งยังมีกิจกรรมและฝึกปฎิบัติ Workshop ในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นทุกปีให้กับพนักงาน

เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือตนและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อเป็นการลดความเสี่งต่อการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ