มอบประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย และลูกฟุตบอล ให้แก่ โรงเรียนบ้านดานคำ จังหวัดมุกดาหาร

01 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

นายณัฐดนัย โภคสวัสดิ์  รองผู้จัดการโรงงาน และชมรมทูบีนับเบอร์วันสหเรือง

เป็นตัวแทนบริษัท มอบประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย และลูกฟุตบอล พร้อมติดตั้งประตูฟุตบอล 

ให้กับโรงเรียนบ้านดานคำ หมู่ที่ 6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

เพื่อให้นักเรียน และเยาวชนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป