มอบเงิน สนับสนุนในการจัดซื้อโทรทัศน์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

08 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรมทูบีนับเบอร์วันสหเรือง เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อสนับสุนนในการจัดซื้อโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อนักเรียน และโรงเรียนต่อไป