บริษัท สหเรือง จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

07 มิถุนายน 2564

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร

นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทน บริษัท สหเรือง จำกัด
มอบน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด ในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564             
เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มไว้บริการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)