ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE

05 กรกฎาคม 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม บริษัท สหเรือง จำกัด คณะผู้บริหารบริษัทฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สหเรือง จำกัด ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สหเรือง จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 โดยคณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ และมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกชมรมพนักงานในองค์กรทุกฝ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบที่มีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จากชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดในสถานประกอบการ พนักงาน ครอบครัวมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น