กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว

12 ตุลาคม 2561

บริษัท สหเรือง จำกัด จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว โดยใช้กิจกรรมการเต้นแอโรบิคประกอบดนตรีจังหวะสนุกสนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน ประกอบกับองค์การอนามัยโลกมีผลวิจัยว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการให้สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนได้มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เปรียบเสมือนกับวัคซีนป้องกันโรคอย่างดี  และได้มีการดำเนินการกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป