โครงการปฐมนิเทศพนักงาน ประจำปี 2561

01 ธันวาคม 2561

บริษัท สหเรือง จำกัด จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงาน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงงานน้ำตาลสหเรือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พนักงานที่เข้าใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทำงาน นโยบาย และเงื่อนไข ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งยังช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมรับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนดขึ้น