เปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562

03 ธันวาคม 2561

โรงงานน้ำตาล บริษัท สหเรือง จำกัด เปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 คาดการณ์ผลผลิตอ้อยปีนี้ 1.95 ล้านตัน พร้อมจัดระเบียบด้านการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลได้รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อให้คุณภาพอ้อยเข้าหีบมีค่าความหวานที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนของรถบรรทุกอ้อยที่ขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน และประชาชนที่สัญจรไปมา