มอบเงินสนันสนุนทุนการศึกษา การกีฬาและสนับสนุนอาชีพ

01 พฤษภาคม 2562

บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันสหเรืองเป็นตัวแทนบริษัทมอบเงินจำนวน 8,000 บาท สนับสนุนทุนการศึกษา การกีฬาและสนับสนุนอาชีพ ในพื้นที่บ้านดานคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 8 ทุน โดยชมรมต้นกล้า(เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนและครอบครัว) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวที่ขาดแคนและขาดโอกาสทางสังคม