โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

16 พฤษภาคม 2562

บริษัท สหเรือง จำกัด โดย นายชัยวัฒน์ โภคสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบและชมรมบูบีนับเบอร์วันสหเรือง เป็นตัวแทนบริษัทมอบเงินให้ทางโรงเรียนและศุนย์เด็กเล็ก ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านดานคำ 2.ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส 3.ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองหอย 4.โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ในโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

เพื่อส่งเสริมโรงเรียนในการเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี