โครงการวันพยาบาลสากล ปี2562

17 พฤษภาคม 2562

ทางโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้จัดอบรม เรื่องโครงการวันพยาบาลสากลห่วงใย เสริมศักยภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2562

โดยมีกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานพยาบาล กลุ่มงานปฐมภูมิ กลุ่มงาทันตกรรมโรงพยาบาลมุกดาหาร มาร่วมกันส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในวัยทำงาน โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ 8 ฐาน อีกทั้งยังมีพนักงานบริษัทสหเรืองจำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้