19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

19 มิถุนายน 2562

บริษัท สหเรือง จำกัด ต้อนรับ คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการและเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ พร้อมฟังการนำเสนอโครงการ TO BE NUMBER ONE บริษัท สหเรือง จำกัด