กีฬาสีภายในบริษัท สหเรือง จำกัด 2019

24 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 

บริษัท สหเรือง จำกัด และชมรม  TO BE NUMBER ONE โดยชมรมกีฬาสหเรือง

ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานมีโอกาสแสดงความสามารถทานด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา

และความสามัคคีในหมู่คณะ