บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนรับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น

26 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

บริษัท สหเรือง จำกัด เข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัดและลงนามบันทึกความเข้าใจ จังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE สหเรือง ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น และร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงาน