อบรมการซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

05 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562

บริษัท สหเรือง จำกัด ได้จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย และหม้อน้ำระเบิด ประจำปี 2562

เพื่อให้พนักงานมีความรู้และสามารถนำไปปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง