ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ชุมชนบ้านป่าหวาย

24 มกราคม 2563

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 

บริษัท สหเรือง จำกัด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 

แก่ชุมชนใกล้เคียง บ้านป่าหวาย จังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณวัดบ้านป่าหวาย

โดยมีทีมคุณหมอพยาบาลและทีมงานทูบีนัมเบอร์วันสหเรือง ปฎิบัติหน้าที่ค่อยให้ความช่วยเหลือง อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง จึงจัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี การตรวจสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ