ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสหเรือง

มาตรฐานน้ำตาลไทย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
กระสอบ 50 กิโลกรัม
ถุง 1 กิโลกรัม

เกรด 1(ขาว,คาดฟ้า) เม็ดใหญ่

ค่าสี 80 - 100 ICUMSA

ขนาด 1.0 - 1.2 mm.

ความชื้น < 0.04 %

เกรด 1(ขาว,คาดฟ้า) เม็ดเล็ก

ค่าสี 60 - 80 ICUMSA

ขนาด 0.7 - 0.8 mm.

ความชื้น < 0.04 %

เกรด 3 (แดง,คาดแดง)

ค่าสี 800 – 1,000 ICUMSA

ขนาด 0.7 – 0.8 mm.

ความชื้น < 0.05 %