โรงงานน้ำตาลสหเรือง กว่า 60 ปี
ที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำตาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
โดยผลิตน้ำตาลทรายเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

โรงงานน้ำตาลสหเรือง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 550 ไร่ ในจังหวัดมุกดาหาร มีกำลังการผลิตน้ำตาล 14,000 ตัน/วัน หรือ 1,500,000 ตัน/ปี

ผลิตน้ำตาลคุณภาพ และไฟฟ้าชีวมวล จากอ้อย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

ส่งเสริมพัฒนาการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ และผลผลิตสูงสุด เพื่อความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องในชุมชนโดยรอบ

โรงงานน้ำตาลสหเรือง เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำตาลมาตรฐาน
ด้วยการใส่ใจคุณภาพชีวิตของชุมชน

เพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อยมีอาชีพที่ดีที่ยั่งยืน ด้วยพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกอ้อยกว่า 240,000 ไร่ ภายใน
จังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง พร้อมทั้งการ ดูแลสมาชิกชาวไร่กว่า 10,000 ราย
ด้วยทีมงานคุณภาพ เราจึงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการกระจาย
ความรู้และให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยคุณภาพ เพื่อนำทางไปสู่การได้มาซึ่งอ้อยคุณภาพดี
ข่าวสารอัพเดท