เกี่ยวกับสหเรือง

วิสัยทัศน์

โรงงานน้ำตาลสหเรือง

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการผลิตน้ำตาลคุณภาพจากอ้อยและไฟฟ้าชีวมวลจากกากอ้อย
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม
ส่งเสริมพัฒนาการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพและผลผลิตสูงสุด เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องในชุมชนโดยรอบ

 

พันธกิจ

 • 1.

  พัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยและไฟฟ้าชีวมวล
  จากกากอ้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • 2.

  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
  ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 • 3.

  ศึกษาสรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในทุกกระบวน
  การผลิตและการบริการ

 • 4.

  ปรับปรุงวิธีการและส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน

 • 5.

  ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตอ้อย
  คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
  เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

สหเรือง ดูแล ใส่ใจ พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน