การพัฒนาที่ยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศ

 • ควบคุมการระบายมลสารจากโรงงานให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมฝุ่นละอองก่อนปล่อยออกจากระบบ

 • มีระบบดักเถ้าด้วยน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเถ้าจากห้องเผาไหม้

 • สายพานลำเลียงเป็นระบบปิดคลุมเพื่อลดการฟุ้งกระจายระหว่างการลำเลียง

 • มีการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งเถ้าก่อนขนส่งเถ้าไปยังลานกอง

 • ติดตั้งโครงตาข่ายรอบบริเวณกองเก็บชานอ้อย

 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดภายในพื้นที่โรงงานและ
  ภายนอกโรงงานปีละ 2 ครั้ง

น้ำ

 • ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดแล้วให้อยู่ในเกณฑ์
 • มาตรฐานกำหนดโดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน

 • ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน

 • นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากบ่อบำบัดสุดท้ายกลับมาใช้ใหม่
  เช่น รดน้ำต้นไม้/แปลงอ้อยบริษัท

 เสียง

 • ติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด
  (บริเวณที่มีเสียงดัง) เช่นการปิดครอบ, การใช้วัสดุดูดซับเสียง

 • กำหนดให้พนักงานต้องใส่ที่ครอบหู Ear Muff หรือปลั๊กอุดหู
  Ear plug ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)

 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)
  กำหนดให้มีการดูแลต้นไม้ในเขตพื้นที่โรงงานไว้และปลูกเพิ่มเติม

 • รอบแนวเขตโรงงานทั้งหมด เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นและระดับเสียงรบกวน
  ต่อชุมชนโดยรอบ

 • จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 • มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่โรงงานรัศมี 3 กิโลเมตร
 • จัดให้มีการศึกษาดูงานจากภายนอกตามความเหมาะสม
 • เผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจสอบต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ
 • ให้กับชุมชน และสถานอนามัยในพื้นที่
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานภายนอกบริเวณรอบๆ โรงงาน