การพัฒนาที่ยั่งยืน

มิติด้านการส่งเสริมชาวไร่อ้อย

งานด้านส่งเสริมวัตถุดิบ (ฝ่ายไร่)

.." พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ "

คือ ประสงค์หลักของงานส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ

เพื่ออาชีพชาวไร่อ้อยที่ดีและยั่งยืนด้วยพื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยกว่า 240,000 ไร่

ทั้งในจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง พร้อมทั้งการดูแลสมาชิกชาวไร่กว่า 10,000 ราย

ด้วยทีมงานคุณภาพทั้งทีมฝ่ายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักเกษตร ที่ทำหน้าที่กระจายความรู้รายละเอียดและให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อนำทางไปสู่การได้มาซึ่งอ้อยคุณภาพดี

โดยมีการแบ่งการส่งเสริมออกจำนวน 9 เขต เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อพร้อมทั้งบริการ

ด้านเอกสารสัญญาต่างๆ ให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลสหเรือง..

งานด้านพัฒนาวัตถุดิบ

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพัฒนา และจัดสรรพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม

ในการปลูกแต่ละพื้นที่เขตที่โรงงานมีการส่งเสริมอยู่ พร้อมทั้งมีศูนย์ชีววิทยาที่มีการวิจัย

ค้นคว้าและสนับสนุนการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติปราศจากการใช้สารเคมี

รวมถึงมีการเพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูอ้อย เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยของโรงงาน

และสิ่งสำคัญของงานพัฒนาวัตถุดิบ คือ

..การปลูกอ้อยคุณภาพซึ่งเป็นแปลงสาธิตและแปลงปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงาน

มากกว่า 2,000 ไร่..

งานด้านแปลงอ้อยและงานด้านพันธุ์อ้อย

..มีหน้าที่ในการจัดสรรอ้อยพันธุ์ดีมีคุณภาพปลอดจากโรคใบขาว

เพื่อที่จะกระจายให้กับสมาชิกขาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลสหเรืองได้รับอย่างทั่วถึง

และเสนอแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก ส่วนด้านแปลงอ้อยมีการจัดทำแปลงสาธิตทดลองพันธุ์อ้อยที่เหมาะกับพื้นที่ในการส่งเสริม

พร้อมทั้งเป็นแปลงขยายพันธุ์อ้อยเพื่อส่งสู่สมาชิกชาวไร่อ้อยเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์คุณภาพดี และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูก

 

..นอกจากนี้แล้วทางฝ่ายยังทำหน้าที่ในการปลูกอ้อยคุณภาพดีส่งเข้าสู่โรงงาน

จากแปลงปลูกของโรงงานเองด้วยพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่

โดยปัจจุบันนี้โรงงานน้ำตาลสหเรืองได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกชาวไร่ปลูกอ้อย

หลายสายพันธุ์ เช่น ขอนแก่น3 LK92-11 เป็นต้นลักษณะเด่น

ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง

มีการไว้ตอดี

จำนวนลำต่อกอมาก

ทรงกอตั้งตรงล้มยาก

ทนทานต่อโรคและแมลง

 

..อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 เป็นงานการปรับพันธุ์ของนักวิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสร้างอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีค่าความหวานมากกว่า 12 C.C.S.

เหมาะที่จะใช้ปลูกในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเด่น

ให้ผลผลิตต่อไร่สูง

ไม่ออกดอกทำให้น้ำหนักและความหวานไม่ลดลง

กาบใบหลวมทำให้เก็บเกี่ยวง่าย

 งานด้านเทคโนโลยีการผลิตอ้อย

.." ปัจจุบันเรามีเครื่องจักรกลในไร่อ้อยบวกกับปัญหาทางด้านแรงงาน

โดยโรงงานสนับสนุนให้ชาวไร่มีเครื่องจักรกลในไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุน เวลา และเพิ่มพูนผลผลิต

..ทำให้ได้อ้อยสดที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้และฝุ่น

ละออง PM 2.5 "..

 

อีกทั้งในฤดูการปลูกอ้อยทางบริษัทได้มีสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อบริการแก่ชาวไร่อ้อย

อย่างเต็มที่ มีทั้งเครื่องปลูกอ้อย เครื่องฝั่งปุ๋ยถังพ่นยา รถตัดอ้อยพ่วงข้าง และรถตัดอ้อยขนาดใหญ่อีกด้วย