การพัฒนาที่ยั่งยืน

มิติด้านการจัดการพลังงาน

 

โรงงานน้ำตาลสหเรืองได้ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

เพื่อผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

จนถึงปัจจุบันโรงงานฯมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยในฤดูหีบอ้อยที่ 79 MWh

โดยมีการจัดการพลังงานดังนี้

 

1. การจัดหาเชื้อเพลิง

โรงงานน้ำตาลสหเรืองจัดซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อยโดยตรงจากชาวไร่ แล้วนำอ้อยมาผ่านขบวนการสับทุบและหีบเอาน้ำอ้อยจนเหลือ กากอ้อยที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

2. การจัดเก็บเชื้อเพลิง

โรงงานน้ำตาลสหเรืองมีโรงเก็บกากอ้อยขนาดใหญ่ เพื่อใช้จัดเก็บเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิ์ภาพ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝุ่นในกากอ้อยได้เป็นอย่างดี

 

3.การจัดการพลังงานความร้อน

จะนำเชื้อเพลิง (กากอ้อย) ลำเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำความดันสูงซึ่งจะถูกส่งมาที่กังหันไอน้ำ เพื่อเปลี่ยนพลังงานความร้อนของไอน้ำเป็นพลังงานกลใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนของพลังงานความร้อนจะเหลือจากกังหันไอน้ำที่ยังมีความร้อนเหลืออยู่มาก จะถูกส่งไปยังขบวนการผลิตน้ำตาลเช่นการต้มและการเคี่ยวน้ำตาลต่อไป

 

4.การจัดการพลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมแล้วส่งไปใช้ในโรงงานและบ้านพักพนักงาน ในส่วนพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจำหน่ายให้แก่ชุมชนต่อไป

5.การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

โรงงานน้ำตาลสหเรืองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานเป็นอย่างมาก จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โรงงานได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องกับสถานภาพการใช้พลังงาน และเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น อนุรักษ์พลังงานในโรงงานฯ และอนุรักษ์พลังงานในบ้านพัก อีกทั้งโรงงานฯ ยังมีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานในทุกๆ ปี ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนและการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า