การพัฒนาที่ยั่งยืน

มิติทางด้านสังคม

 

จัดโครงการ “TO BE NUMBER ONE”

 

.." โรงงานน้ำตาลสหเรืองมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสมาชิกชาวไร่อ้อย

รวมไปถึงพี่น้องในชุมชนโดยรอบ การส่งเสริมการปลูกอ้อยที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนของอาชีพที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง

และยังคงร่วมพัฒนาเคียงข้างกับพี่น้องชาวไร่อ้อยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

เพื่อเป็นหนึ่งในพลังแห่งการสารต่อ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ..

 

..ทางบริษัท สหเรือง จำกัด ได้ก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการทำงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

ที่พัฒนาชมรมมาโดยตลอดกว่า 15 ปี จากการเริ่มต้นศึกษาหาความรู้ สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และทางชมรมฯ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมาย

ทั้งภายในและภายนอก เช่น ชุมชน, โรงเรียน, วัดและส่วนราชการ, อื่นๆอีกมากมาย

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สู่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทอย่างมีคุณภาพ "..

 

จัดโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”

 

..ใช้การบำบัดรักษาแบบ Matrix Program หมายถึงกระบวนการบำบัดรักษา

ผู้ติดยาเสพติดที่เน้นการให้องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

โดยแทรกเข้าไปในช่วงที่บำบัด “กลุ่มบำบัด” เป็นวิธีหลักที่ใช้บำบัดรักษา 4 เดือน

ติดตามผลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลมุกดาหารที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

หากภายในระยะเวลาที่กำหนดสมาชิกไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหวนกลับไปใช้สารเสพติด

จะมีการรับรองผ่านการบำบัดโดยทางโรงพยาบาล

บำบัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นเวลา 4 เดือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์

และทางโรงงานยังมีโครงการตรวจสุขภาพให้ชุมชนโดยรอบฟรี..

 

"การตรวจปัสสาวะ เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตรวจและโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ในปี 2562 มีผู้เข้ารับบำบัดทั้งหมด 27 คน บำบัดครบ ไม่มี Drop out ติดตามผลต่อ 1 ปี"