เกี่ยวกับสหเรือง

รางวัลทางด้านคุณภาพและการผลิต

 

รับรางวัลบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลสูงสุดของประเทศ ประจำปี 2540

 

รับรางวัลบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รับรางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี ประจำปี 2554

รางวัลทางด้านสังคม

 • รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE
  ในสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2553

 

 • รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE
  ในสถานประกอบการระดับเงินประจำปี 2556

 

 • รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE
  ในสถานประกอบการระดับทองประจำปี 2558

 

 • รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE
  ในสถานประกอบการพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 ประจำปี 2563

รางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

 

 • ได้รับรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี” ในโครงการอุตสาหกรรม “รักแม่...รักษ์แม่น้ำ” ประจำปี 2555

 

 • ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pre CSR-DIW 2016 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดมุกดาหารอย่างดีเยี่ยม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

มาตรฐานคุณภาพ

 • มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

 

 • มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015)

 

 • หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ( TAS 9024-2007 HACCP)

 

 • หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (TAS 9023-2007 GMP)

 

 • หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรอง (ฮาลาล)

 

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)