เกี่ยวกับสหเรือง
 • พ.ศ.

  2506

  เริ่มเปิดดำเนินการโรงงานน้ำตาลทรายที่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันเป็นจังหวัดมุกดาหาร) มีกำลังการผลิตน้ำตาลจากอ้อย 1,802 ตันอ้อย/วัน

 • พ.ศ.

  2535

  ได้ย้ายมาตั้งที่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และได้ขยายกำลังการผลิตน้ำตาลจากอ้อยเป็น 5,992 ตันอ้อย/วัน

 • พ.ศ.

  2549

  ขยายกำลังการผลิตน้ำตาลจากอ้อยเป็น 14,000 ตันอ้อย/วัน เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล (จากกากอ้อย) รวมเป็น 12 เมกกะวัตต์ และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นปีแรก

 • พ.ศ.

  2550

  ขยายกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล (จากชานอ้อย) รวมเป็น 24 เมกกะวัตต์

 • พ.ศ.

  2553

  ขยายกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล (จากชานอ้อย) รวมเป็น 39 เมกกะวัตต์

 • พ.ศ.

  2561

  ขยายกำลังการผลิตน้ำตาลจากอ้อยเป็น 26,000 ตันอ้อย/วัน และขยายกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (จากชานอ้อย) รวมเป็น 79 เมกกะวัตต์