ผลิตภัณฑ์

“สูตรเฉพาะของสหเรือง... ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำอ้อยที่หวานที่สุดในเมืองไทย”